0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przebudowa automatycznej pompowni sieciowej wody w Topoli Katowej - Gmina Łęczyca - zamówienie sektorowe

Numer: RIT.S.271.2.2021


Łęczyca, 21.07.2021r.

Numer sprawy: RIT.S.271.2.2021

 

OGŁOSZENIE

 

 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa automatycznej pompowni sieciowej wody w Topoli Katowej - Gmina Łęczyca”  w ramach operacji: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Łęczyca, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzane energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020”.

UWAGA

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477752

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp Roboty budowlane
„Przebudowa automatycznej pompowni sieciowej wody w Topoli Katowej - Gmina Łęczyca”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁĘCZYCA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015767
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 14
1.4.2.) Miejscowość: Łęczyca
1.4.3.) Kod pocztowy: 99-100
1.4.4.) Województwo: łódzkie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.4.7.) Numer telefonu: (24) 388 21 17
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaleczyca.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122059/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-07-21 11:50
SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia
„Przebudowa automatycznej pompowni sieciowej wody w Topoli Katowej - Gmina Łęczyca”
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej automatycznej pompowni podnoszenia ciśnienia wody dla potrzeb strefy o obniżonym ciśnieniu w miejscowości Topola Katowa w Gminie Łęczyca. Zakres prac obejmuje budowę poziomych zbiorników retencyjnych o całkowitej pojemności 100 m³ umieszczonych w nasypie ziemnym, częściowo zagłębionych. Zbiorniki będą stanowić zasób wody dla zestawu hydroforowo-pompowego, który zostanie umieszczony w studni żelbetowej. Obiektami wspomagającymi będą studnie rewizyjne (studnia elektrozaworu i studnia przelewowa. Wszystkie obiekty są podziemne i połączone ze sobą rurociągami HDPE. Szczegółowy zakres robót, uwarunkowania lokalizacyjne oraz sposób realizacji zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej tj.: projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Załączone Przedmiary robót – stanowiące załącznik do SWZ mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót
zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zamówienie obejmuje również dostawę urządzeń i materiałów, obsługę geodezyjną oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy.
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-08-05 10:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy osoba ta wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonała co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było kierowanie (nadzór inwestorski/inżyniera kontraktu/inwestor zastępczy/kierownik budowy/kierownik robót) robotami budowlanymi polegającymi na budowie zewnętrznych
instalacji elektrycznych; • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy osoba ta wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: kierowała co najmniej jedną robotą polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej; Wykonawca wykonał (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie istniejącej automatycznej pompowni podnoszenia ciśnienia wody o wartości brutto co najmniej 200 000 PLN lub inne czynności, których zakres przedmiotowy pokrywa się z czynnościami przy budowie automatycznej pompowni podnoszenia ciśnienia wody (np. stacja uzdatniania wody).

Ostateczny termin składania ofert:
  5 2021Informacja opublikowana przez:
  dnia 21 2021 godz. 12:38
Liczba odsłon:
  132 od 21 2021 godz. 12:38  (średnio 3.14 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca