Wyszukaj zarządzenia z dotyczące
DataNumer aktuTematTreśćZałączniki
16.11.2018r.539/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/27412017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
16.11.2018r.538/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
13.11.2018r.537/2018w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu  
13.11.2018r.536/2018w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniach od 13 do 20 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania  
13.11.2018r.535/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/20:11z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018--2023  
13.11.2018r.534/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
09.11.2018r.532/2018w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok  
09.11.2018r.531/2018w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2019 -2025  
09.11.2018r.533/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Łęczyca  
05.11.2018r.530/2018w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
31.10.2018r.529/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
31.10.2018r.528/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
29.10.2018r.527/2018w sprawie wprowadzeni a zmian w uchwale Nr XLl /274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
29.10.2018r.526/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.10.2018r.525/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
23.10.2018r.524/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
23.10.2018r.523/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
15.10.2018r.522D/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej - Panu Zbigniewowi Soborowi  
15.10.2018r.522C/2018w sprawie : udzielenia pełnomocnictw a Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Siedlcu -Panu Piotrowi Pakule  
15.10.2018r.522B/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach -Pani Emilii Kołodziejczyk  
15.10.2018r.522/2018w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Błoniu - Pani Agnieszce Szczech  
15.10.2018r.522/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.10.2018r.518/2018zmieniające Zarządzenie nr 482 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.07.2018r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej ko.misji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznym i na terenie Gminy Łęczyca  
01.10.2018r.517/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019  
01.10.2018r.516/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019  
28.09.2018r.514/2018w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej w czasie jego nieobecności  
27.09.2018r.515/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr Ll/341/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.09.20 18 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
18.09.2018r.513/2018w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łęczyca  
18.09.2018r.512/2018w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Łęczyca na 2018 r.  
18.09.2018r.511/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r.  
12.09.2018r.510/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
10.09.2018r.509/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 18 r. w związku z uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 10.09.20 18 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 20 17 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 20 18 rok  
31.08.2018r.508/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl /274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
31.08.2018r.507/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
30.08.2018r.506/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury gospodarczo -społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
23.08.2018r.505/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych, Leźnicy Małej, Błoniu, Siedlcu i Topoli Królewskiej  
23.08.2018r.504/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
22.08.2018r.503/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin y Łęczyca na lata 2018-2023  
22.08.2018r.502/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
20.08.2018r.501/2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  
08.08.2018r.500/2018w sprawie ustalenia procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia wad i uszkodzeń oraz usterek w wykonywanych robotach budowlanych, dostawach i usługach  
08.08.2018r.499/2018w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Pod staw owej w Błoniu , Błonie 33A  
08.08.2018r.498/2018w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu ,Błonie 33A   
08.08.2018r.497/2018w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Wilczkowice Górne 35  
08.08.2018r.496/2018w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu, Siedlec 16A  
07.08.2018r.493/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
07.08.2018r.485/2018w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
07.08.2018r.494/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury gospodarczo-społecznej-drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
06.08.2018r.492/2018w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2018 r.  
03.08.2018r.491/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych"  
02.08.2018r.480/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 18 r. w związku z uchwałą Nr XLIX/329/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
02.08.2018r.489/2018w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca  
24.07.2018r.488/2018w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych nie posiadających nadanej kategorii drogi publicznej, których zarządcą jest Gmina Łęczyca na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  
24.07.2018r.487/2018w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły  
24.07.2018r.486/2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyca w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca  
09.07.2018r.485/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr XLl/274/20 17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie u chwalenia Wieloletni ej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca n a lata 2018-2023  
09.07.2018r.484/2018w sprawie wprowad zenia zm ian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
09.07.2018r.483/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.07.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
05.07.2018r.482/2018w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łęczyca  
04.07.2018r.481C/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
29.06.2018r.481B/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLJ/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
29.06.2018r.481A/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018r. I planach finansowych jednostek budżetowych  
29.06.2018r.480/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
29.06.2018r.479/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
29.06.2018r.478/2018w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Siemszyce w Gminie Łęczyca  
27.06.2018r.477/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
27.06.2018r.476/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.06.2018r.475/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26.06.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok   
25.06.2018r.474/2018w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach  
25.06.2018r.473/2018w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu  
25.06.2018r.472/2018w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu  
20.06.2018r.471/2018W sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca  
08.06.2018r.470/2018w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz Szkoły Podstawowej w Błoniu  
30.05.2018r.469/2018w sprawie włączenia do mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca lokalu wyodrębnionego jako lokal socjalny  
30.05.2018r.468/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
28.05.2018r.467/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLVI/3 12/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28.05.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
24.05.2018r.466/2018w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych  
22.05.2018r.465/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej w m. Topola Katowa - Lubień gm. Łęczyca  
22.05.2018r.464/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312 335 w m. Leźnica Mała - Janków Dolny gm. Łęczyca  
22.05.2018r.463/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Siedlec gm. Łęczyca  
22.05.2018r.462/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Błonie gm. Łęczyca  
22.05.2018r.461/2018w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu oraz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu  
09.05.2018r.460/2018zmieniające zarządzenie Nr 213/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Łęczyca i Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej Urzędu Gminy w Łęczycy oraz dla jednostek obsługiwanych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Łęczycy i jednostek obsługiwanych oraz instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy w Łęczycy  
30.04.2018r.459/2018w sprawie wyznaczenia osoby do udziału w zgromadzeniu  
27.04.2018r.458/2018w sprawi e wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lęczyca n a lata 2018-2023  
26.04.2018r.457/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
25.04.2018r.456/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLV/310/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25.04.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
12.04.2018r.455/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową budżetu Gminy Łęczyca , jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury w latach 2018 - 2021  
28.03.2018r.454/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie u chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018-2023  
28.03.2018r.453/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 20 18 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
26.03.2018r.452/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26.03.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok.  
23.03.2018r.451/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
21.03.2018r.450/2018w s1;?i9iPwprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
13.03.2018r.449/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na łata 2018-2023  
13.03.2018r.448/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
13.03.2018r.447/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok  
12.03.2018r.446/2018w sprawie zmiany Zarządzen ia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLIII/293/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 12.03.201 r. w sprawie wprowadzen ia zmian w uchwale Nr XLl/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 20 18 rok  
08.03.2018r.445/2018w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r.  
08.02.2018r.444/2018w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Piekacie w Gminie Łęczyca  
07.02.2018r.441/2018w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Leszcze gm. Łęczyca  
07.02.2018r.440/2018w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLl/274/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin y Łęczyca na Jata 2018-2023  
07.02.2018r.439/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
05.02.2018r.438/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków oraz ustalenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
31.01.2018r.436/2018w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
31.01.2018r.435/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2018 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r. w związku z uchwałą Nr XLIV275/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 31.01.201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/275/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2018 rok  
31.01.2018r.434/2018w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2018/2019  
31.01.2018r.433/2018w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2018/2019  
25.01.2018r.432/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy  
18.01.2018r.431/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
03.01.2018r.430/2018w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2018 r. i planach finansowych jednostek budżetowych  
02.01.2018r.429/2018w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.  
02.01.2018r.428/2018w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2018 r.  
29.12.2017r.427/2018zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczyccy  
28.12.2017r.426/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
27.12.2017r.425/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XLI/272/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
27.12.2017r.424/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę  
20.12.2017r.423/2017w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Łęczyca na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa  
20.12.2017r.422/2017w sprawie przeprowadzenia w dniach od 2 l do 31 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz w jednostkach obsługiwanych (w zakresie objętym obsługą) inwentaryzacji okresowej składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych.  
18.12.2017r.421/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  
18.12.2017r.420/2017w sprawie zmia ny Zarządzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1.04.2016r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy zmienionego . Zarządzeniem N r 322/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18.04.2017r. w s1>rawie zmia ny Zarządzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dn ia 01.04.2016r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzęd u Gminy w Łęczycy  
15.12.2017r.419/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
14.12.2017r.418/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
11.12.2017r.417/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.   
05.12.2017r.416/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
05.12.2017r.415/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.20 17 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 17 r.  
04.12.2017r.414/2017w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca.  
01.12.2017r.413/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
30.11.2017r.412/2017w sprawie wprowadzenia zmian w u chwale Nr XXVIIl/ 186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca n a Jata 2017-2022  
30.11.2017r.411/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
27.11.2017r.410/2017w sprawie powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz jednostek OSP  
27.11.2017r.409/2017w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy oraz jednostek OSP  
27.11.2017r.407/2017w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 399/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.  
27.11.2017r.406/2017w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 398/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018- 2023  
27.11.2017r.408/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczyca na lata 2018 - 2022"  
22.11.2017r.405/2017w sprawi e wprowadzenia zmian w uchwale N r XXVllI/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
22.11.2017r.403/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
22.11.2017r.402/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018  
22.11.2017r.401/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  
21.11.2017r.404/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
16.11.2017r.400/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 17 r. w związku z uchwałą Nr :XXXIX/259/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok.  
14.11.2017r.399/2017w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.  
14.11.2017r.398/2017w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2018 -2023  
09.11.2017r.397/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
03.11.2017r.396/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
03.11.2017r.395/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
25.10.2017r.394/2017w sprawie przeprowadzenia w dniach od 6 listopada do 2 grudnia 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu inwentaryzacji metodą skontrum pełnego księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych  
24.10.2017r.393/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyca  
24.10.2017r.392/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
24.10.2017r.391/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
19.10.2017r.390/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na Iata 2017-2022  
19.10.2017r.389/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.O1.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
16.10.2017r.388/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/20 17 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
16.10.2017r.387/2017w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
16.10.2017r.386/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIll/18612016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na łata 2017-2022  
12.10.2017r.385/2017zmieniające Zarządzenie nr 383/2017 z dnia 09 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca"  
11.10.2017r.384/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę  
09.10.2017r.383/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca"  
09.10.2017r.382/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018  
09.10.2017r.381/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018  
09.10.2017r.380/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
26.09.2017r.379/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowa nia przetargowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada gm. Łęczyca  
26.09.2017r.378/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVlll /186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
26.09.2017r.377/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
22.09.2017r.376/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
22.09.2017r.375/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
19.09.2017r.374/2017w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca  
19.09.2017r.373/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 272/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i u sług w Gminie Łęczyca oraz jej jednostek organizacyjnych  
15.09.2017r.372/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
12.09.2017r.371/2017w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca  
12.09.2017r.370/2017w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
04.09.2017r.369/2017w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy Łęczyca czynności z zakresu prawa pracy.  
04.09.2017r.368/2017w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Łęczycy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
04.09.2017r.367/2017w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych  
31.08.2017r.366/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
29.08.2017r.365/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/20 17 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 17 r.  
29.08.2017r.364/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29.08.2017 r. w sprawie prowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok.  
23.08.2017r.363/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
23.08.2017r.362/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
23.08.2017r.361/2017w sprawie: powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Dzierżawa autobusów szkolnych  
23.08.2017r.360/2017w sprawie: powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego - Przewozy specjalne uczniów z terenu gminy Łęczyca  
18.08.2017r.359/2017w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2017 r.  
10.08.2017r.358/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
09.08.2017r.357/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały bud żetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa le Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
08.08.2017r.356/2017w sprawie: określenia zasad postepowania oraz ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum im. Czesława Milosza w Topoli Królewskiej do Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej  
01.08.2017r.355/2017w sprawie zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 czerwca 2015r.  
01.08.2017r.354/2017w sprawie w ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w budynku Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, stanowiącego własność Gminy Łęczyca  
26.07.2017r.353/2017w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
25.07.2017r.352/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na Jata 20 I 7-2022  
25.07.2017r.351/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
24.07.2017r.350/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
21.07.2017r.348/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 312 337 w m. Leźnica Mała - Zduny gm. Łęczyca  
21.07.2017r.349/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych"  
20.07.2017r.347/2017w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Urzędzie Gminy w Łęczycy.  
20.07.2017r.346/2017w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
10.07.2017r.345/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl /186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
10.07.2017r.344/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
04.07.2017r.343/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Łęczyca  
04.07.2017r.342/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVlll/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022   
04.07.2017r.341/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 20 17 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
04.07.2017r.340/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały bud żetu Gminy na 2017 r.  
04.07.2017r.339/2017w sprawie zmian w bud żecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.20 17 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
22.06.2017r.338/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2 017 w sprawie wykonania u chwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z chwałą Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rad y Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
08.06.2017r.336/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
08.06.2017r.337/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
08.06.2017r.336/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017r.  
08.06.2017r.335/2017w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawalnego deszczu w czerwcu 201?r. w Gminie Łęczyca  
07.06.2017r.334/2017w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łęczyca  
26.05.2017r.333/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
26.05.2017r.332/2017w sprawie zmian w bud żecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
23.05.2017r.331/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na łata 2017-2022  
23.05.2017r.330/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawi e wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
18.05.2017r.328/2017w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łęczyca  
18.05.2017r.329/2017w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
17.05.2017r.327/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 312 315 w m. Pilichy gm. Łęczyca  
17.05.2017r.326/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Borki (Celika) gm. Łęczyca  
28.04.2017r.325/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwal e Nr XXVIIl/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
28.04.2017r.324/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
27.04.2017r.323/2017w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyca  
18.04.2017r.322/2017w sprawie zmiany zarządzenia Nr 176/2016 Wójta Gminy Łęczycy z dnia 1.04.2016r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
18.04.2017r.321/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
18.04.2017r.320/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
07.04.2017r.319/2017w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
05.04.2017r.318/2017w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2017/2018  
05.04.2017r.317/2017w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2017/2018  
30.03.2017r.316/2017w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.03.2017r.315/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/ 187/20 16 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
23.03.2017r.314/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r.  
21.03.2017r.313/2017w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
21.03.2017r.312/2017zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łęczycy  
15.03.2017r.311/2017w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2016r.  
15.03.2017r.310/2017w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu w czasie jego nieobecności  
14.03.2017r.309/2017w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2016 rok  
01.03.2017r.308/2017w sprawie w ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do wydzierżawienia na okres poniżej trzech lat w trybie bezprzetargowym  
24.02.2017r.307/2017w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2017r."  
24.02.2017r.306/2017w sprawie zmiany Zarządzen ia Nr 289/20 17 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
23.02.2017r.305/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonan ia uchwały budżetu Gminy na 2017r.  
22.02.2017r.304/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017r.  
15.02.2017r.303/2017w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat  
07.02.2017r.302/2017w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/186/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
07.02.2017r.301/2017w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017r.  
07.02.2017r.300/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r  
06.02.2017r.299/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 06.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
30.01.2017r.298/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 272/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 w Gminie Łęczyca i jej jednostkach organizacyjnych  
30.01.2017r.297/2017w sprawie: udzielenia upoważnienia dla nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach na okres jego choroby  
24.01.2017r.296/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017 r. w związku z uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 24.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIIl/187/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2017 rok  
23.01.2017r.295/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dzierżawę autobusów szkolnych  
23.01.2017r.294/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyca  
05.01.2017r.293/2017w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na terenie gminy Łęczyca  
05.01.2017r.292/2017w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkól na terenie gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznych" - Część I  
02.01.2017r.291/2017w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2.01.2017r. w sparwie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017r.  
02.01.2017r.290/2017w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017r.  
02.01.2017r.289/2017w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2017r.  
28.12.2016r.287/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
28.12.2016r.288/2016w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
19.12.2016r.286/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok  
13.12.2016r.285/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
13.12.2016r.284/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
01.12.2016r.283/2016w sprawie powołania Komisji ds. prowadzenia negocjacji na świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie gm. Łęczyca  
01.12.2016r.282/2016w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Łęczyca  
30.11.2016r.281/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2020  
30.11.2016r.280/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5,01,206r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
30.11.2016r.279/2016w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, jak również określenia sposobu jej prowadzenia  
30.11.2016r.278/2016w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny  
24.11.2016r.277/2016zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca z dania 1 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Łęczycy  
24.11.2016r.276/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2017-2020  
17.11.2016r.273/2016w sparawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych  
17.11.2016r.272/2016w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łęczyca i jej jednostek organizacyjnych  
17.11.2016r.275/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
17.11.2016r.274/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
17.11.2016r.271/2016W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017  
17.11.2016r.270/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2017  
16.11.2016r.269/2016w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
10.11.2016r.268/2016w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej , wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisji"  
10.11.2016r.267/2016w sprawie projektu budżetu gminy na 2017r.  
10.11.2016r.266/2016w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2017-2022  
09.11.2016r.265/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXVII/17 3/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok  
03.11.2016r.264/2016w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych  
03.11.2016r.263/2016w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej  
02.11.2016r.262/2016w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych ispraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
31.10.2016r.261/2016w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
26.10.2016r.260/2016w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.10.2016r.259/2016w sprawie powołania i zadal1 komisji li kwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadaj ących się do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
26.10.2016r.258/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017  
26.10.2016r.257/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017  
24.10.2016r.255/2016w sprawi e zasad rachunkowości oraz pl anu kont dla budżetu Gminy i U rzędu Gminy do ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z realizacją zadania pn . „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograniczenie niskiej emisji" realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
21.10.2016r.254/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
21.10.2016r.253/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 14912016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
19.10.2016r.252/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
19.10.2016r.251/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
06.10.2016r.250/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 06.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok.  
30.09.2016r.249/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
30.09.2016r.248/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
28.09.2016r.247/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.O1.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
22.09.2016r.246/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/20 16 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr :XXV/157/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok  
13.09.2016r.245/2016w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Lęczyca  
08.09.2016r.244/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r  
07.09.2016r.243/2016w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów okularów ochronnych dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy  
06.09.2016r.242/2016w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
02.09.2016r.241/2016w sprawie: udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Milosza w Topoli Królewskiej na okres jego choroby  
02.09.2016r.240/2016w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej na okres jego choroby  
02.09.2016r.239/2016w sprawie: cofnięcia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej na okres jego choroby  
02.09.2016r.238/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
02.09.2016r.237/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
31.08.2016r.236/2016w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  
29.08.2016r.235/2016W sprawie: udzielenia upoważnienia dla nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Milosza w Topoli Królewskiej na okres jego choroby  
26.08.2016r.234/2016w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej na okres jego choroby  
26.08.2016r.233/2016w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
23.08.2016r.232/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
23.08.2016r.231/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.O1.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
18.08.2016r.230/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok.  
16.08.2016r.229/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
12.08.2016r.228/2016w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca za pierwsze półrocze 2016 r.  
08.08.2016r.227/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIll/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
08.08.2016r.226/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
03.08.2016r.225/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
02.08.2016r.224/2016w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
02.08.2016r.223/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa le Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
02.08.2016r.222/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
29.07.2016r.221/2016w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Milosza w Topoli Królewskiej  
22.07.2016r.220/2016w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej nr 312330 w m. Leźnica Mała (Kobylak) gm.Łeczyca  
18.07.2016r.219/2016w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
15.07.2016r.217/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
15.07.2016r.218/2016w sprawie przeprowadzenia · wyborów sołtysa w miejscowości Bronno, w Gminie tęczy.ca  
11.07.2016r.216/2016w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego oraz określenia Regulaminu pracy Komisji konkursowej  
07.07.2016r.215/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
04.07.2016r.214/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
30.06.2016r.213/2016w sprawie zasad rachunkowo ści dla budżetu Gminy Łęczyca i Urzędu Gminy w Łęczycy oraz jednostek obsługiwanych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej dla Urzędu Gminy w Łęczycy oraz dla jednostek obsługiwanych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w zakresie obsługi Urzędu Gminy i jedno stek obsługiwanych oraz instrukcji nwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy w Łęczycy  
30.06.2016r.212/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
30.06.2016r.211/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
29.06.2016r.210/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
27.06.2016r.209/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
21.06.2016r.208/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok.  
16.06.2016r.207/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
07.06.2016r.206/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.0 1.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
07.06.2016r.205/2016w sprawie powołania Komisji do kontroli posiłków wydawanych dzieciom i uczniom w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  
02.06.2016r.204/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 20 16 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
24.05.2016r.203/2016w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca w 2016 roku  
24.05.2016r.202/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016--2022  
24.05.2016r.201/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na _2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na2016r.  
16.05.2016r.200/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.O1.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
12.05.2016r.199/2016w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2015 rok  
12.05.2016r.198/2016zmieniające zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 26 czerwca 2015r.  
12.05.2016r.197/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
12.05.2016r.196/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
11.05.2016r.195/2016w sprawie ógloszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Lęczyca przeznaczonych do dzierżawy poniżej trzech lat  
09.05.2016r.194/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIll/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
09.05.2016r.193/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.  
06.05.2016r.192/2016w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Łęczycy do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół  
05.05.2016r.190/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020  
05.05.2016r.191/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczyca"  
27.04.2016r.189/2016w sprawie określenia proceduroraz terminów dokonywania czynności organizacyjno-prawnych związanych z zapewnieniem wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca przez Urząd Gminy w Łęczycy  
27.04.2016r.188/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIll/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
27.04.2016r.187/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
25.04.2016r.186/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku .z uchwałą Nr XXII/133/20 16 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIll/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok  
21.04.2016r.185/2016w sparwie zmiany zarządzenia nr 44/2015 sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015-2020  
12.04.2016r.184/2016w sprawie założeń prawno-organizacyjnych do sporządzenia arkuszy organizacji szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2016/2017  
12.04.2016r.183/2016w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania opisów stanowisk pracy oraz ich aktualizacji w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
12.04.2016r.182/2016w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy Łęczyca czynności z zakresu prawa pracy  
12.04.2016r.181/2016w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
06.04.2016r.180/2016w sprawie opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016r.  
06.04.2016r.179/2016w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIIl/115/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
06.04.2016r.178/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r.   
01.04.2016r.174/2016w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
01.04.2016r.177/2016zmieniający zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  
01.04.2016r.176/2016w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
01.04.2016r.175/2016w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
01.04.2016r.173/2016w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie Gminy Łęczyca  
30.03.2016r.172/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XXI/123/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVUI/116/20 16 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 20 16 rok.  
24.03.2016r.171/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz zmiany Zarzadzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy Łęczyca na 2016r.  
24.03.2016r.169/2016w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2015r  
24.03.2016r.170/2016w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015-2022 oraz Prognozy Oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015-2022  
10.03.2016r.168/2016zmieniające zarządzenie Nr 163/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych ipublicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
02.03.2016r.167/2016w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania przetargowego na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi na terenie gm. Łęczyca  
01.03.2016r.166/2016w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.02.2016r.165/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
23.02.2016r.164/2016w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem założycielskim jest Gmina Łęczyca  
23.02.2016r.163/2016w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca  
23.02.2016r.162/2016w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  
19.02.2016r.161/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r. w związku z uchwałą Nr XX/121/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/ 116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok.  
18.02.2016r.160/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.   
11.02.2016r.159/2016w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2016/2017  
11.02.2016r.158/2016w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca na rok szkolny 2016/2017  
10.02.2016r.157/2016w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.01.2016r.156/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016 r  
26.01.2016r.155/2016zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
26.01.2016r.154/2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5.01.2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r  
22.01.2016r.153/2016w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149/2016 w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 20 16 r. w związku z uchwałą Nr XIX/119/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22.01.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2016 rok  
12.01.2016r.152/2016w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy Gońca w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
05.01.2016r.151/2016w sprawie przyjęcie kalendarza imprez kulturalnych oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
05.01.2016r.150/2016w sprawi e opracowania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016r.   
05.01.2016r.149/2016w sprawie wykonania uchwały budżetu Gminy na 2016r.  
28.12.2015r.148/2015zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyca nr 218/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy w Łęczycy  
28.12.2015r.147/2015w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu   
28.12.2015r.146/2015w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
28.12.2015r.145/2015w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
28.12.2015r.144/2015w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury gospodarczo - społecznej - drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
22.12.2015r.143/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 142/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
22.12.2015r.142/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
21.12.2015r.141/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
21.12.2015r.140/2015w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zgodnie z wnioskiem Skarbnika Gminy z dnia 18 grudnia 2015 roku   
17.12.2015r.139/2015w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Piłacikowi czynności likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy  
11.12.2015r.138/2015w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
10.12.2015r.137/2015w sprawi e powołania i zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających się do dalszego użytkowania w U rzędzie Gminy w Łęczycy  
07.12.2015r.136/2015w sprawie powołania i zadaf1 komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
07.12.2015r.135/2015w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2015 roku.  
04.12.2015r.134/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca ma 2015 rok  
04.12.2015r.133/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
30.11.2015r.132/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
30.11.2015r.131/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 130/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca ma 2015 rok  
30.11.2015r.130/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
27.11.2015r.129/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gm iny na 2015 rok , wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XVII/93/2015 Rady Gminy Łęczyca z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawi e zmian w budżecie gminy na 2015r. oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 20 15 rok po zmianach  
26.11.2015r.128/2015w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Łęczyca  
24.11.2015r.127/2015w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny  
23.11.2015r.126/2015w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 119/2015 Wójta Gm iny Łęczyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016 -2022  
20.11.2015r.125/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 124/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca ma 2015 rok.  
20.11.2015r.124/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
20.11.2015r.123/2015w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  
13.11.2015r.122/2015w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016  
12.11.2015r.120/2015w sprawie projektu budżetu gminy na 2016r.  
12.11.2015r.119/2015w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2016-2022  
12.11.2015r.121/2015w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2020 w Gminie Łęczyca  
28.10.2015r.117/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XVI/84/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
28.10.2015r.118/2015w sprawie ustalenia normy i zasady przydziału ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego i wyposażenia z ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych) i pozostałych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
27.10.2015r.116/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na pod stawie zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 20 l 5 rok  
27.10.2015r.115/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
23.10.2015r.113/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
23.10.2015r.114/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 113/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 20 15 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
14.10.2015r.112/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 październi ka 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 201 5 rok , zatwierd zenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu admini stracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
14.10.2015r.111/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 201 5 rok  
05.10.2015r.110/2015w sprawi e powołani a obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  
30.09.2015r.107/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
30.09.2015r.109/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 20 15 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr I 08/20 I 5 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 30 września 20 I 5 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jedno stek organizacyj nych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
30.09.2015r.108/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
30.09.2015r.106/2015w sprawie powołania członków oraz ustalenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.09.2015r.105/2015w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
28.09.2015r.104/2015w sprawie zm ian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
28.09.2015r.103/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
25.09.2015r.102/2015w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale miszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca  
21.09.2015r.101/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 2 1 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
14.09.2015r.100/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonyc h na podstawie zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmiany w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 20 15 rok  
14.09.2015r.99/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
08.09.2015r.98/2015w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów -urzędnika wyborczego Gminy Łęczyca  
03.09.2015r.97/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
03.09.2015r.96/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
31.08.2015r.94/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
31.08.2015r.95/2015w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu  
26.08.2015r.93/2015w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca za I półrocze 2015 roku„ w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3  
26.08.2015r.92/2015w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku  
20.08.2015r.90/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XIII/66/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 sierpnia 20 15 roku w sprawie zmian w budżecie Gm iny na 20 15 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
20.08.2015r.91/2015w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania szkód zaistniałych w wyniku poddania zwierząt ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania oraz za produkty i sprzęty, które nie mogą być poddane odkażaniu   
18.08.2015r.89/2015w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Łęczyca  
14.08.2015r.88/2015W sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy   
14.08.2015r.87/2015w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.  
11.08.2015r.86/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania przetargowego na realizacja projektu „Szansa dla malucha” na terenie Gminy Łęczyca  
05.08.2015r.85/2015w sprawi e zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 84/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
05.08.2015r.84/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
24.07.2015r.83/2015w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą, gradem oraz huraganem na terenie gminy Łęczyca   
23.07.2015r.81/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
23.07.2015r.82/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 81/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
22.07.2015r.80/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
20.07.2015r.79/2015w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w lipcu 2015r w Gminie Łęczyca  
16.07.2015r.78/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań rzetargowych w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gm. Łęczyca  
14.07.2015r.77/2015zmieniające Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015 – 2020  
10.07.2015r.76/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
10.07.2015r.75/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
06.07.2015r.74/2015w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej, który stanowi własność Gminy Łęczyca  
03.07.2015r.73/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 72/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok.   
03.07.2015r.72/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
29.06.2015r.71/2015zmieniające Zarządzenie Nr 395/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rachunkowości, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej dla budżetu Gminy Łęczyca i dla Urzędu Gminy w Łęczycy oraz instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
29.06.2015r.70/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
29.06.2015r.69/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
26.06.2015r.66/2015w sprawi e zmian do zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz instrukcj i kasowej dla budżetu Gminy Łęczyca i je dnostek organizacyjnych Gminy, dla których Urząd Gminy w Łęczycy prowadzi obsługę księgową  
26.06.2015r.68/2015w sprawie powołania Komisji Socialnej  
26.06.2015r.67/2015w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie Gminy Łęczyca przeznaczonej do sprzedaży  
25.06.2015r.65/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
18.06.2015r.64/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
18.06.2015r.63/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  
16.06.2015r.62/2015w sprawie włączenia do mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyca lokalu wyodrębnionego jako lokal socjalny  
15.06.2015r.61/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
15.06.2015r.60/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
01.06.2015r.59/2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
01.06.2015r.58/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania przetargowego na obsługę geodezyjną Gminy Łęczyca  
29.05.2015r.57/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
27.05.2015r.56/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr X/44/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
22.05.2015r.55/2015w sprawie zmian w Planie Finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach Finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok.  
22.05.2015r.54/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
21.05.2015r.53/2015w sprawie zmian rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
08.05.2015r.52/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 51/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015r.  
08.05.2015r.51/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
30.04.2015r.50/2015w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy-druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy w Łęczycy niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015r  
30.04.2015r.49/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową budżetu Gminy Łęczyca, jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowych instytucji kultury w latach 2015-2018  
28.04.2015r. 48/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 47/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
28.04.2015r.47/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
27.04.2015r.46/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
23.04.2015r.45/2015w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych na terenie gminy Łęczyca  
21.04.2015r.43/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
21.04.2015r. 44/2015w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2015-2020  
20.04.2015r.42/2015sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r  
17.04.2015r.41/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań przetargowych w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gm. Łęczyca  
10.04.2015r. 40/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok   
10.04.2015r.39/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
31.03.2015r. 38/2015w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Łęczyca do prowadzenia określonych spraw Gminy Łęczyca w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
31.03.2015r.37/2015w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Łęczyca  
30.03.2015r. 35/2015w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 roku  
30.03.2015r.34/2015w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łęczyca na lata 2015-2022  
30.03.2015r. 36/2015zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Łęczycy  
26.03.2015r.33/2015w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
19.03.2015r.32/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
12.03.2015r. 31/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok po zmianach  
12.03.2015r.30/2015w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej  
06.03.2015r.29/2015w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego Gminy Łęczyca  
03.03.2015r.28/2015w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy w Łęczyca do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Łęczyca  
03.03.2015r. 26/2015w sprawie zmian do zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz instrukcji kasowej dla budżetu Gminy Łęczyca i jednostek organizacyjnych Gminy, dla których Urząd Gminy w Łęczycy prowadzi obsługę księgową  
03.03.2015r.25/2015zmieniające Zarządzenie nr 16/2005 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawieprzeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łęczyca  
01.03.2015r.27/2015w sprawie zmian do zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz instrukcji kasowej dla budżetu Gminy Łęczyca i jedno stek organizacyjnych Gminy , dla których Urząd Gminy w Łęczycy prowadzi obsługę księgową  
27.02.2015r. 24/2015w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok, zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zmian w Planie finansowym dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dla Gminy Łęczyca na 2015 rok  
27.02.2015r.23/2015w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  
26.02.2015r.22/2015zmieniające Zarządzenie Nr 377/2014 w sprawie zasad rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łęczyca  
17.02.2015r.21/2015zmieniające Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Łęczyca  
09.02.2015r.20/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania przetargowego na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi na terenie gm. Łęczyca  
03.02.2015r.19/2015w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy  
28.01.2015r.18/2015w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Łęczyca na 2015 rok, zbiorczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, planu finansowego dochodów i wydatków na zadania własne Gminy finansowane dotacją z budżetu państwa, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok  
22.01.2015r. 17/2015w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania przetargowego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Błonie gm. Łęczyca  
22.01.2015r.16/2015w sprawie przeprowadzenia wyborówsołtysów i rad sołeckich w Gminie Łęczyca  
12.01.2015r.15/2015w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w styczniu 2015r. w Gminie Łęczyca  
07.01.2015r.14/2015o zmianie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy  
30.12.2014r.12/2014w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu  
30.12.2014r. 13/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach  
22.12.2014r. 11/2014w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zgodnie z wnioskiem Skarbnika Gminy z dnia 27 grudnia 2014 roku  
22.12.2014r.10/2014w sprawie powołania zadań komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego nie nadających sie do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
19.12.2014r. 9/2014w sprawie powołania i zadań komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Łęczycy  
19.12.2014r.8/2014w sprawie wyznaczenia dnia 5 stycznia 2015r. dniem wolnym od pracy  
18.12.2014r.7/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach  
15.12.2014r. 6/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 5/2014 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach  
15.12.2014r.5/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  
12.12.2014r. 4/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia zmian w Planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy  
12.12.2014r. 3/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach  
12.12.2014r.2/2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  
08.12.2014r.1/2014w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach