0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: stanowisko urzędnicze do spraw administracyjnych

Informuję, że w wynik u zakończenia procedury naboru na stanowisko referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy, nie wybrano żadnego kandydata.Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko dokumenty aplikacyjne złożył jeden Kandydat, którego oferta nie spełniła wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.» Pliki powiązane:

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
Dodany: 06.06.2018 godz. 9:00


Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2018 godz. 09:00


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw administracyjnych

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  P.O. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Oferowane stanowisko:
  stanowisko urzędnicze do spraw administracyjnych

Wymiar czasu:
  1/2 etatu

Miejsce składania ofert:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, 99 – 100 Łęczyca, ul. Belwederska 69

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie (preferowane ekonomiczno – administracyjne),
 4. 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach sektora samorządowego lub państwowego,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office,
 9. znajomość ustaw: kodeks pracy, o pracownikach samorządowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  o dostępie do informacji publicznej, o systemie ubezpieczeń społecznych,
 10. znajomość podstaw merytorycznych działalności ośrodków pomocy społecznej  w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku (w tym podstawowych informacji z ustawy o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych).

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu prawa pracy,
 2. umiejętność obsługi systemu CAS w zakresie sporządzania i wysyłania sprawozdań,
 3. komunikatywność, wysoka kultura osobista,  odporność na stres,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa oraz analizy dokumentów,
 5. umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole,
 6.  odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 7. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 8. znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,


Zakres obowiązków:
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw kadrowych w zakresie powierzonym przez kierownika,
 2. wykonywanie obowiązków w związku z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 3. prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 4. sporządzanie sprawozdań w systemie CAS,
 5. sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 6. bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników,
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracowników,
 8. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
 9. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa i wynikających z poleceń lub upoważnień p.o. Kierownika Ośrodka.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Belwederska 69, 99 – 100 Łęczyca (pierwsze piętro, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
 2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą administracyjną, wykorzystywaniem urządzeń biurowych,
 3. Rodzaj pracy: praca biurowa,
 4. Wymiar czasu pracy: umowa o pracę  - ½ etatu,
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


Dodatkowe informacje:
 

Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca, pokój nr 2,
 2. Ostateczny termin składania dokumentów: 28 maja 2018r. do godz. 15:00; oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne   stanowisko urzędnicze do spraw administracyjnych”.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łęczycy oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.).     

» Pliki powiązane:

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
Dodany: 06.06.2018 godz. 9:00


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 16 2018

Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2018 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  950 od 16 2018 godz. 13:24  (średnio 3.38 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca