0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: iNSPEKTOR ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy do zatrudnienia na ww . stanowisko wyłoniono:

Panią Annę Roszuk, zam. Borki gm. ŁęczycaUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Wyłoniona  kandydatka  spełniła  wszystkie  wymogi  formalne merytoryczne  do  zatrudnienia na ww. stanowisku.» Pliki powiązane:

Informacja
Dodany: 26.08.2019 godz. 21:00
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 06.09.2019 godz. 11:47


Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2019 godz. 11:47


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  iNSPEKTOR ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie – wyższe preferowane planowanie przestrzenne, administracja, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne,
 3. co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL),
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • prawo zamówień publicznych,
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. Statut Gminy Łęczyca,
 4. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 5. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 6. rzetelność, staranność, odpowiedzialność. 


Zakres obowiązków:
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie i koordynowanie postępowań w zakresie zamówień publicznych,w tym:
  1. przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie wraz z komórkami merytorycznymi dokumentacji przetargowej, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  3. publikowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. opracowywanie dokumentów związanych ze złożonymi środkami ochrony prawnej,
  5. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu udzielania zamówień - publicznych oraz powoływania i regulaminu komisji przetargowej,
  6. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
  7. prowadzenie rejestru zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro,
 2. planowanie przestrzenne, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  2. przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. rodzaj pracy – praca biurowa ,
 3. praca przy monitorze ekranowym,
 4. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w budynku  Urzędu Gminy w Łęczycy,
 5. stanowisko pracy znajduje się na parterze,
 6. pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na parterze,
 7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.


Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 2. uwierzytelniona kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia,
 6. uwierzytelnione kopie świadectw pracy,

Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 3. Test będzie się składał z  części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru  i składał się będzie z 15 pytań.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Planowany termin zatrudnienia 1 października 2019r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca, 99-100 Łęczyca - osobiście lub przesłać w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30
na adres:

Urząd Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca ul. Konopnickiej 14 z dopiskiem na kopercie
„Nabór na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i inwestycji  w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Łęczyca po terminie 19 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łęczycy. Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Łęczyca  – tel. 24 388-20-82.

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula dla kandydatów do  dobrania na stronie internetowej  www.bip.gminaleczyca.pl  lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 06.08.2019 godz. 15:32
Oświadczenie II
Dodany: 06.08.2019 godz. 15:32
Informacja
Dodany: 26.08.2019 godz. 21:00
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 06.09.2019 godz. 11:47


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 6 2019

Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 2019 godz. 15:31
Liczba odsłon:
  641 od 6 2019 godz. 15:31  (średnio 3.2 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca