0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy do zatrudnienia na ww. stanowisko wyłoniono:

Panią Joannę  KołodziejczykUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Joanna  Kołodziejczyk  spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada odpowiednie wyższe wykształcenie  oraz doświadczenie do zatrudnienia na ww. stanowisku. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją wykazała się wiedzą niezbędną  do wykonywania pracy na ogłoszonym stanowisku. » Pliki powiązane:

Informacja
Dodany: 15.07.2020 godz. 12:30
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 17.07.2020 godz. 12:29


Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2020 godz. 12:29


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łęczycy- Podinspektor

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  sekretariat, Urząd Gminy w Łęczycy , ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Wymagania:
 

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek ochrona środowiska, rolnictwo lub biologia),
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość ustaw, w szczególności:
  • o samorządzie gminnym,
  • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • o odpadach,
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska,
  • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Prawo łowieckie,
  • o ochronie przyrody,
  • o ochronie zwierząt,
  • Prawo wodne,
  • Prawo geologiczne i górnicze,
 3. znajomość Statutu Gminy Łęczyca,
 4. znajomość przepisów z zakresu zapobiegania  następstw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 6. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 7. rzetelność, staranność, odpowiedzialność,
 8. prawo jazdy kat B.


Zakres obowiązków:
 
 1. utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy,
  • wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie rejestru w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  • współdziałanie w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Gminę budowy sieci przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • opiniowanie wniosków w sprawach planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 2. ochrona środowiska, przyrody oraz zwierząt, w tym:
  • prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne,
  • opracowywanie programów ochrony środowiska,
  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  • ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz nadzór nad pomnikami przyrody,
  • opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
  • koordynacja wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęczyca,
 3. realizacja zadań związanych z rolnictwem, w tym:
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz podejmowanie działań w zakresie pobierania prób glebowych, ochrony roślin, szacowania szkód w uprawach rolnych, chorób zakaźnych u zwierząt,
  • opiniowanie planów odłowu zwierzyny,
  • organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
  • organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych,
  • prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 4. podejmowanie działań w przypadku naruszenia stanu wód na gruncie,
 5. prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz funkcjonowania zakładów górniczych zgodnie z prawem geologicznym i górniczym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. rodzaj pracy – praca biurowa ,
 3. praca przy monitorze ekranowym,
 4. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w budynku  Urzędu Gminy w Łęczycy,
 5. stanowisko pracy znajduje się na parterze,
 6. pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na parterze,
 7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.


Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,
 8. uwierzytelnione kopie świadectw pracy.

 Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 3. Test będzie się składał z  części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru  i składał się będzie z 15 pytań.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca, 99-100 Łęczyca - osobiście lub przesłać w terminie do dnia 13 lipca 2020r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca ul. Konopnickiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa  w Urzędzie Gminy w Łęczycy ”
 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Łęczyca po terminie 13 lipca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łęczycy. Szczegółowych informacji o naborze udziela: Inspektor ds. Kadr – tel. 24 388-43-55.

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula dla kandydatów do  dobrania na stronie internetowej   www.bip.gminaleczyca.pl  lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. 

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 01.07.2020 godz. 14:30
Oświadczenie II
Dodany: 01.07.2020 godz. 14:30
Informacja
Dodany: 15.07.2020 godz. 12:30
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 17.07.2020 godz. 12:29


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 1 2020

Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 2020 godz. 14:28
Liczba odsłon:
  557 od 1 2020 godz. 14:28  (średnio 6.85 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca