0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy do zatrudnienia na ww. stanowisko wyłoniono:

 

Panią Małgorzatę KrólakUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Kandydatka  spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień podanych w ogłoszeniu i w jej wyniku uzyskała największa ilość punktów od Komisji Rekrutacyjnej.» Pliki powiązane:

Informacja
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:16
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 16.04.2021 godz. 13:03


Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2021 godz. 13:03


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);
 3. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 2. Znajomość ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020r. poz.111), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprwanionym do alimentów  (Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. poz. 2407), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”( Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
 3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 4. Podstawowa znajomość ustaw:  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej;
 5. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną;
 6. Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych;
 7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.


Zakres obowiązków:
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych zadań wynikających ze statutu jednostki oraz wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji Ośrodka;
 3. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
 4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS;
 5. Organizacja pracy socjalnej gminnego ośrodka pomocy społecznej;
 6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
 7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
 9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
 10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS;
 11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Łęczyca.

Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy;
 2. Wymiar czasu pracy - pełen etat;
 3. Praca jednozmianowa;
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 5. Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV);
 3. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
 4. kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy);
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 9. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV, powinny być własnoręcznie podpisane.

 Dodatkowe informacje:
 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca – Sekretariat w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy” - w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem  operatora pocztowego.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: 
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 3. Test będzie się składał z części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru i składał się będzie z 15 pytań.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 

 

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 31.03.2021 godz. 11:32
Oświadczenie II
Dodany: 31.03.2021 godz. 11:32
Informacja
Dodany: 13.04.2021 godz. 14:16
Informacja o wyniku naboru
Dodany: 16.04.2021 godz. 13:03


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 31 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 2021 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  605 od 31 2021 godz. 11:01  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca