0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Sekretarz

Wójt  Gminy  Łęczyca  informuje,  że w  wyniku  otwartego  i konkurencyjnego  naboru  na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy w Łęczycy do zatrudnienia na ww . stanowisko wyłoniono:

 

Panią Sylwię DoniakUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani Sylwia Doniak  spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza w Urzędzie Gminy w Łęczycy» Pliki powiązane:

Informacja
Dodany: 28.04.2021 godz. 10:47
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 12.05.2021 godz. 8:27


Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2021 godz. 08:27


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Konkurs na stanowisko - Sekretarza Gminy Łęczyca- na czas zastępstwa nieobecnego Sekretarza Gminy Łęczyca

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Sekretarz

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  sekretariat Urzędu Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Wymagania:
 

 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze, zarządzanie lub ekonomia;
 2. co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Posiada kwalifikacje zawodowe na wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych,  Kodeksu Wyborczego, Kodeksu Pracy, prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
 2. umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
 3. wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, znajomość struktury organizacyjnej urzędu, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, dyspozycyjność, zdolność  podejmowania decyzji.

Informacja o warunki pracy:

 1. Praca w budynku Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, na parterze, związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, rozmowami telefonicznymi oraz stałą obsługą petenta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, pisemny),
 2. Szkolenia, zmienne tempo pracy, praca w stresie i pod presja czasu,
 3.  Budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.Zakres obowiązków:
 

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Wójta, organizacja systemu kontroli zarządczej oraz nadzorowanie i odpowiedzialność  za sprawy realizowane przez podległe mu w strukturze organizacyjnej Urzędu stanowiska pracy.
 2. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie,
  2. prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia i szkolenia kadr,
  3. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych gminy, w tym zarządzeń Wójta,
  4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie spraw wskazanych przez Wójta,
  5. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty i inne,
  6. nadzorowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników samorządowych Gminy,
  7. organizowanie oraz nadzorowanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych na terenie gminy oraz konsultacjami  z mieszkańcami,
  8. nadzorowanie oraz kontrola w przestrzeganiu instrukcji kancelaryjnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,
  9. opracowywanie zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień kierowników referatów oraz nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją zakresów czynności  pracowników Urzędu,
  10. koordynacja procesu rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działania Urzędu i jego pracowników.


Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
 6. oświadczenie kandydata:
  1. posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK),
  2. o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na stanowisku Sekretarza Gminy,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata, 
 8. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada).

Kserokopie   dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 3. Test będzie się składał z  części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru i składał się będzie z 15 pytań.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 Dodatkowe informacje:
 

Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
 2. Ostateczny termin składania dokumentów: 22 kwietnia 2021r. do godz. 15:30; oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaleczyca.pl 
 4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne stanowisko Sekretarz Gminy  Łęczyca”.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 12.04.2021 godz. 13:09
Oświadczenie II
Dodany: 12.04.2021 godz. 13:09
Informacja
Dodany: 28.04.2021 godz. 10:47
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 12.05.2021 godz. 8:27


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 12 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2021 godz. 13:02
Liczba odsłon:
  817 od 12 2021 godz. 13:02  (średnio 5.07 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca