0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych została wybrana:

 

Pani Agnieszka GóraUzasadnienie dokonanego wyboru
 

Pani spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne do zatrudnienia na ww. stanowisku.» Pliki powiązane:

Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 02.07.2021 godz. 7:37


Informacja opublikowana przez:
  dnia 2 2021 godz. 07:37


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Oferowane stanowisko:
  stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy,, 99 – 100 Łęczyca, ul. Belwederska 69, pokój 2

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie,
 4. wymagany minimum roczny staż pracy w Sekcji świadczeń rodzinnych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office  (Excel, Word),
 9. znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, „Za życiem”, o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 10. znajomość programów do obsługi świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych,
 11. znajomość podstaw merytorycznych działalności ośrodków pomocy społecznej  w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku (w tym podstawowych informacji z ustawy o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych).

Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa oraz analizy dokumentów,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy w zespole,
 4.  odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych.


Zakres obowiązków:
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań zmierzających do ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, w tym m. in.:
  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym,
  • przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją,
  • rejestrowanie spraw,
  • sprawdzanie wniosków pod względem formalnym, pozyskiwanie brakujących dokumentów od wnioskodawców lub odpowiednich urzędów zgodnie z właściwością,
  • przygotowywanie projektów decyzji i informacji,
  • sporządzanie comiesięcznych list wypłat, przelewów świadczeń wychowawczych,
  • weryfikacja uprawnień do świadczenia po zgłoszeniu przez świadczeniobiorcę zmian, na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  • prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,
 2. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, w tym sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 3. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa i wynikających z poleceń lub upoważnień Kierownika Ośrodka.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Belwederska 69, 99 – 100 Łęczyca (pierwsze piętro, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych),
 2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie i wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami,
 3. Rodzaj pracy: praca biurowa,
 4. Wymiar czasu pracy: umowa o pracę pełen etat,
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy      w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata:
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

Składanie dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca, pokój nr 2,
 2. Ostateczny termin składania dokumentów: 25 czerwca 2021r. do godz. 10:00; oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne   stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych”.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 6. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi z wolnym stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łęczycy, Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:Dodatkowe informacje:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2019r., poz. 1781), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych   ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1282). 

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 15.06.2021 godz. 10:53
Oświadczenie II
Dodany: 15.06.2021 godz. 10:53
Informacja
Dodany: 25.06.2021 godz. 13:15
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 02.07.2021 godz. 7:37


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 15 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 15 2021 godz. 10:43
Liczba odsłon:
  392 od 15 2021 godz. 10:43  (średnio 4.03 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca