0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2019, poz. 1282)  informuje o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy gdyż kandydat nie spełniał niezbędnych wymagańUzasadnienie dokonanego wyboru
 

                                    » Pliki powiązane:

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu
Dodany: 11.08.2021 godz. 8:23


Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2021 godz. 08:24


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wymiar czasu:
  pełen etat

Miejsce składania ofert:
  sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej, 99-100 Łęczyca

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:·

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe (preferowany kierunek ochrona środowiska, rolnictwo lub biologia),
 3. dobra znajomość obsługi komputera, 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia, ·stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość ustaw, w szczególności: o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  ustawy prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo łowieckie, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze,
 3. znajomość Statutu Gminy Łęczyca,
 4. znajomość przepisów z zakresu zapobiegania  następstw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 6. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 7. rzetelność, staranność, odpowiedzialność,
 8. prawo jazdy kat B


Zakres obowiązków:
 
 1. utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy,
  2. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. prowadzenie rejestru w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  4. współdziałanie w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
  5. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Gminę budowy sieci przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6. opiniowanie wniosków w sprawach planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 2. ochrona środowiska, przyrody oraz zwierząt, w tym:
  1. prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  2. podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby  fizyczne,
  3. opracowywanie programów ochrony środowiska,
  4. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  5. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  6. ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz nadzór nad pomnikami przyrody,
  7. opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
  8. koordynacja wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Łęczyca,
 3. realizacja zadań związanych z rolnictwem, w tym:
  1. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz podejmowanie działań w zakresie pobierania prób glebowych, ochrony roślin, szacowania szkód w uprawach rolnych, chorób zakaźnych u zwierząt,
  2. opiniowanie planów odłowu zwierzyny,
  3. organizacja i prowadzenie spisów rolnych,
  4. organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych,
  5. prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi włóknistych,
 4. podejmowanie działań w przypadku naruszenia stanu wód na gruncie,
 5. prowadzenie uzgodnień i wydawanie opinii w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz funkcjonowania zakładów górniczych zgodnie z prawem geologicznym i górniczym.  

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. rodzaj pracy – praca biurowa ,
 3. praca przy monitorze ekranowym,
 4. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w budynku  Urzędu Gminy w Łęczycy,
 5. stanowisko pracy znajduje się na parterze,
 6. pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na parterze,
 7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.


Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata  o stanie zdrowia,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,
 8. uwierzytelnione kopie świadectw pracy.

Etapy nabory:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 • I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 • II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów  i będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. 
 • Test będzie się składał z  części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony  zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru  i składał się będzie z 15 pytań. 

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariat Urzędu Gminy Łęczyca, 99-100 Łęczyca - osobiście lub przesłać w terminie do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 14:00  na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca ul. Konopnickiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa  w Urzędzie Gminy w Łęczycy ” 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Łęczyca po terminie 30 lipca 2021 r. nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łęczycy.

Szczegółowych informacji o naborze udziela: Inspektor ds. Kadr – tel. 24 388-43-55.

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula dla kandydatów do  dobrania na stronie internetowej www.bip.gminaleczyca.pl  ub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 19.07.2021 godz. 14:47
Oświadczenie II
Dodany: 19.07.2021 godz. 14:47
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu
Dodany: 11.08.2021 godz. 8:23


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 19 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 19 2021 godz. 14:28
Liczba odsłon:
  449 od 19 2021 godz. 14:28  (średnio 7.1 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca