0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.
Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i promocji Gminy

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY ŁĘCZYCA

Oferowane stanowisko:
  Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i promocji Gminy

Wymiar czasu:
  1/3 etatu

Miejsce składania ofert:
  sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycy

Wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. dobra znajomość obsługi komputera,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość organizacji i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i innych zewnętrznych, procedur aplikacyjnych, rozliczania dotacji,
 3. znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i problematyki funduszy strukturalnych,w tym zasad kwalifikowania wydatków na działania współfinansowane z funduszy unijnych, krajowych dokumentów programowych,
 4. znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji publicznej oraz przepisów regulujących (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawo budowlane, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw i przepisów prawa miejscowego),
 5. znajomość Statutu Gminy Łęczyca,
 6. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 7. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 8. rzetelność, staranność, odpowiedzialność,
 9. prawo jazdy kat B


Zakres obowiązków:
 
 1. gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz opracowywanie propozycji ich wykorzystania,
 2. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
 3. monitorowanie wykonania zadań, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych pod kątem ich zgodności ze złożonym wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 4. współudział w opracowywaniu programów gospodarczych, prac studialnychi prognostycznych,
 5. zapewnienie dostępu do informacji o możliwości uzyskania wsparcia w ramachFunduszy Strukturalnych UE dla zainteresowanych organizacji, instytucji i innych podmiotów z terenu Gminy,
 6. prowadzenie akcji informacyjnej związanej z członkostwem w Unii Europejskiej
  • nawiązywanie kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej,
 7. współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych na współfinansowanie realizowanych zadań,
 8. współpraca przy opracowywaniu projektu strategii Gminy oraz monitorowanie jej realizacji,
 9. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju Gminy,
 10. Organizowanie imprez i uroczystości gminnych.
 11. Propagowanie Gminy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: 1/3 etatu – zadaniowy czas pracy ,
 2. rodzaj pracy – praca biurowa ,
 3. praca przy monitorze ekranowym,
 4. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Łęczycy,
 5. stanowisko pracy znajduje się na parterze,
 6. pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na parterze,
 7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.


Wymagane dokumenty:
 
 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,
 8. uwierzytelnione kopie świadectw pracy.

Etapy naboru:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji, powołana przez Wójta Gminy Łęczyca

 • I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
 • II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatówi będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnejz kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Test będzie się składał z części ogólnej i części szczegółowej. Test pisemny przeprowadzony zostanie w formie testu jednokrotnego wyboru i składał się będzie z 15 pytań.

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Łęczyca oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyca, 99-100 Łęczyca -
osobiście lub przesłać w terminie do dnia 17 września 2021r. do godz. 14:00 na adres: Urząd Gminy w Łęczycy,
99-100 Łęczyca ul. Konopnickiej 14 , z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Łęczycy ”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Łęczyca po terminie 17 września 2021 r.nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łęczycy. Szczegółowych informacji o naborze udziela:
Sekretarz – tel. 24 388-20-82.

Wzory ww. oświadczeń oraz klauzula dla kandydatów do dobrania na stronie internetowej www.bip.gminaleczyca.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

» Pliki powiązane:

Oświadczenie I
Dodany: 07.09.2021 godz. 12:01
Oświadczenie II
Dodany: 07.09.2021 godz. 12:01


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  dnia 7 2021

Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2021 godz. 11:51
Liczba odsłon:
  102 od 7 2021 godz. 11:51  (średnio 2 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca