0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przebudowa dróg gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowości Leszcze  Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów, gm. ŁęczycaOgłoszenie nr 608795-N-2019 z dnia 2019-10-11 r.

Gmina Łęczyca: Przebudowa dróg gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowości Leszcze – Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne – Wichrów, gm. Łęczyca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 11.10.2019 godz. 11:16
 
Załączniki do SIWZ
Dodany: 11.10.2019 godz. 11:16
 
Wzór umowy
Dodany: 11.10.2019 godz. 11:16
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar
Dodany: 11.10.2019 godz. 11:17
 
Zapytanie I
Dodany: 18.10.2019 godz. 8:37
 
Modyfikacja SIWZ
Dodany: 24.10.2019 godz. 17:59
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 25.10.2019 godz. 8:14
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Dodany: 28.10.2019 godz. 10:39
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 31.10.2019 godz. 11:26
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2019Informacja opublikowana przez:
  dnia 11 2019 godz. 10:48
Liczba odsłon:
  599 od 11 2019 godz. 10:48  (średnio 3.52 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca