0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka dz. nr 55/1, 442 gm. ŁęczycaOgłoszenie nr 559018-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

Gmina Łęczyca: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka dz. nr 55/1, 442 gm. Łęczyca
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101576700000, ul. ul. Konopnickiej  14 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 3882117, , e-mail a.roszuk@gminaleczyca.pl, , faks (024) 3883765.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaleczyca.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.gminaleczyca.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.gminaleczyca.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka dz. nr 55/1, 442 gm. Łęczyca
Numer referencyjny: GPI.271.PN-4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka o długości 1,25 km. Zakres robót obejmuje: • przebudowę nawierzchni drogi gminnej o długości 1,25 km • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z wykluczeniem kruszyw wapiennych • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego • wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem • wykonanie oznakowania pionowego • regulację wysokościową zaworów wodociągowych • obsługę geodezyjną i inwentaryzacyjną

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45233120-6
45233141-9
45233200-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku oraz przedstawi dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. • Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,- zł netto, polegającą na budowie, przebudowie oraz modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane należycie, bez uwag; • Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeśli będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

• Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,- zł netto, polegającą na budowie, przebudowie oraz modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane należycie, bez uwag; • Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeśli będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz minimalne doświadczenie zawodowe 5 lat na stanowisku kierownika budowy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 5, 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4, 3.dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy pzp), 4.oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – według załącznika nr 7,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5. dowód wniesienia wadium, 6. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł 00/100). Termin wniesienia wadium – do 6 lipca 2020 r. godz. 10.30 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej, ul. M. Konopnickiej 12, 99-100 Łęczyca, Nr konta: 80 9029 0000 2001 0100 2424 0002. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć u Skarbnika Gminy Łęczyca przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 5. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z treści gwarancji /poręczenia/ musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego /upełnomocnionego/ przedstawiciela gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny /z podaniem imienia i nazwiska/. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. W przypadku gwarancji wadialnych składanych przez wykonawców składających ofertę wspólną (tzw. konsorcjum), Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji znalazły się zapisy świadczące o tym, że Gwarant (bank, ubezpieczyciel) ma wiedzę, że zabezpiecza ofertę wspólną składaną przez tzw. konsorcjum. Zamawiający nie określa konkretnych zapisów Gwarancji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wskazuje jedynie, że z treści gwarancji ma wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, iż Gwarant zabezpiecza ofertę wspólną składaną w konkretnym postępowaniu. Dopuszczalne jest również określenie w treści gwarancji wadialnej liczby i/lub firm wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wskazanie lidera tzw. konsorcjum itp. Brak tego typu zapisów w gwarancji złożonej przez konsorcjum, będzie skutkował odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1.1. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem wykonawcy i zamawiającego o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji, w szczególności w przypadku wystąpienia: a) niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady (deszczu, gradu, śniegu), niskie lub wysokie temperatury uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, b) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, e) gdy przedłuży się okres przeprowadzenia badań archeologicznych, f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z działaniem sił natury, h) gdy w związku z pełnionym nadzorem archeologicznym nastąpi przedłużenie prowadzonych badań archeologicznych. 1.2. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i inne. 1.3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 1.4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania robotami/nadzorowania robót). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 1.5. W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia. 1.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, za które uważa się wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występującym po zawarciu umowy, a których skutki lub zaistnienie uniemożliwia wykonanie umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami, (np. zmiany warunków gospodarczych, zmiany stawek podatku VAT, zmiany obowiązujących przepisów). 1.7. W uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia (np. dotyczą wprowadzenia nowej technologii, zmiany zastosowanych materiałów itd.). 1.8. Zawieszenia robót przez Zamawiającego. 1.9. Zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji. 1.10. Zmiany w sposobie dokonywania płatności dotyczących rozliczeń częściowych, zmian terminów płatności wynikających z wszelkich innych zmian wprowadzonych do umowy. 1.11. Obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne. 1.12. Zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 1.13. Uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.). 1.14. Rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 1.15. Zmiany stanu prawnego. 1.16. Braku możliwości kontynuacji robót z winy Zamawiającego. 1.17. Konieczności wykonania robót – świadczeń zamiennych. 1.18. Natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp. 1.19. Działania sił natury, zdarzeń losowych. 1.20. Konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili ogłoszenia o zamówieniu, publikacji SIWZ. 1.21. Przekroczenia przez organy administracji terminów określonych przez prawo na wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp. 1.22. Odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp. 1.23. W przypadku zmiany terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania. Powyższe dotyczy w szczególności rozwoju pandemii Covid – 19, których skutków w momencie złożenia oferty Strony umowy nie mogły przewidzieć 1.24. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt 1.3-1.23 - termin umowny może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody. 3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na przedmiotowe zamówienie, zmiany umowy dotyczące terminu wykonania mogą być dokonane tylko na podstawie w/w przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w przypadku, gdy zmiana terminu nie zagraża realizacji umowy zawartej z instytucją dofinansowującą i gdy zostanie spisany aneks do umów o dofinansowanie zezwalający na zmianę terminu realizacji inwestycji. Zaistnienie powyższych okoliczności będzie każdorazowo analizowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 07.07.2020 godz. 13:18
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-9
Dodany: 07.07.2020 godz. 13:18
 
ZAŁĄCZNIK 10 - WZÓR UMOWY
Dodany: 07.07.2020 godz. 13:18
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar
Dodany: 07.07.2020 godz. 13:19
 
Zapytanie I
Dodany: 17.07.2020 godz. 12:44
 
Zestawienie ofert
Dodany: 22.07.2020 godz. 12:20
 
Informacja o wyborze Wykonawcy
Dodany: 31.07.2020 godz. 13:29
 Ostateczny termin składania ofert:
 22 2020 godz. 10:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2020 godz. 13:18
Liczba odsłon:
  523 od 7 2020 godz. 13:18  (średnio 2.35 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca