0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości BorkiOgłoszenie nr 579094-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

 

Gmina Łęczyca: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z
rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 28.08.2020 godz. 12:48
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-6
Dodany: 28.08.2020 godz. 12:48
 
Istotne postanowienia umowy - Część I
Dodany: 28.08.2020 godz. 12:48
 
Istotne postanowienia umowy Część II
Dodany: 28.08.2020 godz. 12:49
 
Dokumentacja cz. II - wodociąg odcinek 1 dzn nr 349.1
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:14
 
Dokumentacja cz. II - wodociąg odcinek 2 dz nr 90, 91.7
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:14
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 001)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:17
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 002)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:18
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 003)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:19
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 004)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:19
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 005)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:21
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 006)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:22
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 007)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:22
 
dokumentacja cz. I - oczyszczalnie.zip (zip 008)
Dodany: 28.08.2020 godz. 13:23
 
Odpowiedzi na pytania 1
Dodany: 10.09.2020 godz. 12:08
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 10.09.2020 godz. 12:08
 
Modyfikacja SIWZ
Dodany: 10.09.2020 godz. 12:09
 
Modyfikacja Załączniki 1-5
Dodany: 10.09.2020 godz. 12:09
 
Zestawienie ofert
Dodany: 18.09.2020 godz. 12:48
 Ostateczny termin składania ofert:
 18 2020 godz. 10:15Informacja opublikowana przez:
  dnia 28 2020 godz. 12:48
Liczba odsłon:
  429 od 28 2020 godz. 12:48  (średnio 19.3 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca