0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHOgłoszenie nr 586030-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.
 

Gmina Łęczyca: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa e-mail: e.pacek@newpower.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101576700000, ul. ul. Konopnickiej  14 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 3882117, , e-mail a.roszuk@gminaleczyca.pl, , faks (024) 3883765.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gminaleczyca.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464 Warszawa, pok. nr 201


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer referencyjny: GPI.271.PN-8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 1) Gmina Łęczyca oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY ŁĘCZYCA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH’’. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1) Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 843 510,00 kWh. 2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi 269 923,20 zł. 3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu: • Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topli Królewskiej • Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu • Szkoły Podstawowej w Błoniu • Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej • Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
09300000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 269923,20
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2021-01-01 2022-12-31
 

» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:01
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. 1
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:01
 
Formularz oferty zał. 2
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:01
 
Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu - zał. 3
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:02
 
Oświadczenie z art. 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia - zał 4
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:02
 
Projekt umowy, zał 5
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:02
 
Załącznik nr 1 do Umowy - Pełnomocnictwo - zał. 5.1
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:04
 
Wykaz dostaw - zał. 6
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:04
 
Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia - zał. 7
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:04
 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, zał. 8
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:05
 
Informacja o podwykonawstwie - zał. 9
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:05
 
Klucz publiczny oraz identyfikator postępowania
Dodany: 16.09.2020 godz. 15:05
 
Odpowiedzi do zapytań wykonawców nr 1
Dodany: 21.09.2020 godz. 12:46
 
Zestawienie ofert
Dodany: 24.09.2020 godz. 13:25
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 29.09.2020 godz. 8:40
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 2020Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2020 godz. 15:01
Liczba odsłon:
  216 od 16 2020 godz. 15:01  (średnio 7.02 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca