0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania - ograniczenie niskiej emisjiOgłoszenie nr 776485-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
 

Gmina Łęczyca: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania –
ograniczenie niskiej emisj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynkówO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101576700000, ul. ul. Konopnickiej  14 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 3882117, , e-mail a.roszuk@gminaleczyca.pl, , faks (024) 3883765.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gminaleczyca.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.gminaleczyca.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji”
Numer referencyjny: GPI.271.PN-15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania. Zakres robót obejmuje: A. Termomodernizację Szkoły Podstawowej - montaż instalacji fotowoltaicznej - wymianę instalacji oświetleniowej - wymianę stolarki drzwiowej i wrót - wymianę stolarki okiennej - docieplenie stropodachu styropapą - docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie poddasza nieużytkowego - wymianę grzejników c.o. B. Termomodernizację Biblioteki - docieplenie ścian zewnętrznych Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:34
 
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:34
 
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:34
 
Załącznik 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:42
 
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności o grupy kapitałowej
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:42
 
Załącznik 5a - Projekt Szkoła Podstawowa
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:42
 
Załącznik 5b - Projekt Biblioteka
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:44
 
Załącznik 6 STWiOR - Szkoła i Biblioteka
Dodany: 31.12.2020 godz. 9:44
 
Załącznik 7 - Wykaz robót
Dodany: 31.12.2020 godz. 10:36
 
Załącznik 8 - Wzór umowy
Dodany: 31.12.2020 godz. 10:44
 
Załącznik 9 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku RODO
Dodany: 31.12.2020 godz. 10:44
 
Pytanie 1
Dodany: 08.01.2021 godz. 13:58
 
Panele fotowoltaiczne - rysunki
Dodany: 08.01.2021 godz. 13:58
 
Zestawienie ofert
Dodany: 19.01.2021 godz. 12:07
 
Zawiadomienie o wyborze
Dodany: 28.01.2021 godz. 15:12
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 2021Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 2020 godz. 09:34
Liczba odsłon:
  550 od 31 2020 godz. 09:34  (średnio 9.6 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Łęczyca