LIV sesja Rady Gminy w Łęczycy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji z dnia 22 czerwca 2022 r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/303/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Odpowiedzi na zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński