LVIII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji z dnia 19 września 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII nadzwyczajnej sesji z dnia 26 września 2022 r.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych placówek z terenu gminy Łęczyca w roku szkolnym 2021/2022
 7. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 8. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu samodzielnego na rzecz najemcy.
 12. Odpowiedzi na zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński