LXIV sesja Rady Gminy w Łęczycy

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII z dnia 31 stycznia 2023 r.,
 4. Informacja o działalności Wójta,
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami,
 6. Wolne wnioski, informacje, zapytania,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/339/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2023-2027,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024r.,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku w Gminie Łęczyca,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Lubień, gmina Łęczyca,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Topola Królewska,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Łęczyca za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łysiec poprzez przekazanie pojazdu pożarniczego,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2023r.” 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca oraz Miasta Łęczyca,
 20. Odpowiedzi na zapytania,
 21. Sprawy różne,
 22. Zamknięcie obrad,

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Frątczak