Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łęczyca z dnia 3 stycznia 2022 roku o konkursie ofert na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób