Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Łęczycy

Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2018 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 lutego 2018 o  otwartym  konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego będącego zadaniem własnym  gminy  realizowanego  na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie: pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 lutego 2018 o konsultacjach społecznych projektu "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca w 2018 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 24 lipca 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęczyca w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 2 sierpnia 2018 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 października 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 października 2018 w sprawie przeprowadzenia  konsultacji Rocznego  Programu  współpracy  Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok  2019.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 9 listopada 2018 o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Łęczyca.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 27 listopada 2018 o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:596