Jesteś tutaj: Start / Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łęczyca, że w roku 2024 świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca zgodnie z rozstrzygnięciem w drodze przetargu nieograniczonego będzie realizowane przez Konsorcjum w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2,

Partner: PreZero Service Centrum, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Niesegregowane - zmieszane, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od mieszkańców Gminy Łęczyca transportowane są do zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów prowadzonego przez PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

 

Od 1 stycznia 2024 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących i stawki. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

39 zł/osoby – dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne, nie korzystających z przydomowych kompostowników,

32 zł/osoby – stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, segregujących odpady komunalne korzystających z przydomowych kompostowników (zwolnienie w części w stanowi 7 zł/osoby)

 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych chcący skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nową deklarację.

 206,19 zł/rok – ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

  • worek na gruz 1m3 (załadunek do 1 Mg) – 394,20 zł/szt. brutto,
  • kontener 5m3 (załadunek do 5 Mg) – 1360,80 zł/szt. brutto.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Łęczycy, ul. Tumska 2, prowadzony przez PGKiM w Łęczycy. PSZOK jest czynny w środy od godz. 7:00 do 15:00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy nieodpłatnie umieszczać odpady selektywnie zbierane, odpady wielkogabarytowe,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte opony od samochodów osobowych.

UWAGA: W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych w drodze decyzji naliczona zostanie opłata podwyższona – dwukrotność stawki opłaty podstawowej.


Na terenie Gminy Łęczyca nie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy nie ma podmiotów gospodarczych zbierających odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące z gospodarstw domowych.

Na terenie gminy nie ma punktów zbierania folii, sznurka oraz opon pochodzących z gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw.

  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2021-12-30
Data publikacji:2021-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2295