Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy w Łęczycy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www .gminaleczyca.pl i bip.gminaleczyca.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-24

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
Tel. 24 388 21 17
e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl
strona internetowa: www.gminaleczyca.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

  • miana kontrastu
  • możliwość powiększania wielkości liter
  • instrukcja obsługi BIP

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-10

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Strona obsługuje standardowe skróty klawiszowe przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba  do kontaktu  - Aleksandra Pokorska – inspektor, adres poczty elektronicznej a.pokorska@gminaleczyca.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 388 28 38 lub 24 388 21 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Urząd Gminy w Łęczycy posiada podjazd do wejścia głównego urzędu przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Urząd Gminy znajduje się na parterze budynku. Dostęp do prawego korytarza (pokójod numeru 1 do numeru 4) bez barier architektonicznych. Do lewego korytarza prowadzą 2 stopnie schodowe. Przy wejściu do pokoi numer 5, 5A, 6, 6A, 7, 8- dwa stopnie schodowe. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań

Pracownik wyznaczony jest zobowiązany do udzielenia pomocy i w przypadku osoby z niepełnosprawnością , pracownik ten prosi osobę z usług, której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna w celu zapewnienia jej wszechstronnej pomocy.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wspólne dla Urzędu Gminy i Urzędu Miejskiego).

5. nformacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Łęczycy mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy (pokój nr 11) zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:

  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 24 388 2117
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: sekretariat@gminaleczyca.pl, faksem na nr: 24 388 3765 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-01
Data publikacji:2022-01-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2015