Wniosek o zapewnienie dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Gminy w Łęczycy można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności Urzędu Gminy w Łęczycy może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu Gminy w Łęczycy.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu Gminy w Łęczycy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy w Łęczycy z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd Gminy w Łęczycy niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd Gminy w Łęczycy jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Łęczycy,

ul. Marii Konopnickiej 14,

99-100 Łęczyca;

 1. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy;
 2. przesłać za pośrednictwem EPUAP (/GminaLeczyca/skrytka);
 3. przesłać pocztą elektroniczną na (sekretariat@gminaleczyca.pl).

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd Gminy w Łęczycy nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu Gminy w Łęczycy lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Gminy w Łęczycy które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Gminy w Łęczycy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu Gminy w Łęczycy nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd Gminy w Łęczycy niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd Gminy w Łęczycy powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach KotwicaKotwicai wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy w Łęczycy,

ul. Marii Konopnickiej 14,

99-100 Łęczyca;

 1. złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy;
 2. przesłać za pośrednictwem EPUAP (/GminaLeczyca/skrytka);
 3. przesłać pocztą elektroniczną na (sekretariat@gminaleczyca.pl).

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd  Gminy w Łęczycy odmówi zapewnieniaKotwica dostępnościKotwica cyfrowejKotwica stronyKotwica internetowej,Kotwica aplikacjiKotwica mobilnej lub wskazanego elementuKotwica stronyKotwica internetowej, lubKotwica aplikacjiKotwica mobilnejKotwica KotwicaUrzędu Gminy w Łęczycy, wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia doKotwica KotwicaUrzędu Gminy w Łęczycy skargi w sprawie zapewnieniaKotwica dostępnościKotwica cyfrowejKotwica stronyKotwica internetowej,Kotwica aplikacjiKotwica mobilnej lub elementuKotwica stronyKotwica internetowej, lubKotwica aplikacjiKotwica mobilnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-01
Data publikacji:2022-01-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1531