ZAPYTANIE OFERTOWE - "Dzierżawa autobusów szkolnych"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy  Łęczyca oferuje

„Dzierżawę autobusów szkolnych”

 

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
tel. 24 388 34 24
email: sekretariat@gminaleczyca.pl

Przedmiot zamówienia

L.p.

Rodzaj i typ

pojazdu

Numer rejestr.

Rok prod.

Przebieg km

Liczba miejsc siedzących

Cena

wywoławcza

brutto
za 1 miesiąc dzierżawy

1.

AUTOBUS JELCZ L090M

ELE 9T84 

1999

614 931

40

 500,00 zł

2.

AUTOBUS

AUTOSAN

Tramp 0909L

ELE 55CN

2005

501 567

40

1 250,00 zł

Razem cena wywoławcza

1 750,00 zł

 Dzierżawca zobowiązany jest:

 • dokonywać na własny koszt wszelkich napraw i remontów, przeglądów technicznych,  niezbędnych do prawidłowego eksploatowania przedmiotu dzierżawy.
 • po wygaśnięciu ważności umowy natychmiast zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca przygotowuje ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy oraz z napisem: „Dzierżawa autobusów szkolnych”. Nie otwierać przed  30 sierpnia 2022 r. godz. 12:00. Nie dopuszcza się uzupełniania złożonej oferty.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać: osobiście lub pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, od poniedziałku do czwartku w godz. od 08:00 do godz. 15:30, piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Oferty, które nie zawierają wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania za nową ofertę podlegają odrzuceniu. Otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Łęczycy pok. nr 5.

Oferta powinna zawierać :

 • Prawidłowo wypełniony druk ofertowy - Załącznik Nr 1.
 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferty lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Pojazdy można oglądać na parkingu PKS w Łęczycy w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Organizator zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Organizator postępowania unieważni postępowanie, jeśli złożone oferty będą zawierały  niższa cenę niż wywoławcza.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-08-29
Data publikacji:2022-08-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:927

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-08-29 15:21:12AdministratorDodanie ogłoszeniaZAPYTANIE OFERTOWE - "Dzierżawa autobusów szkolnych"