Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 776/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 720/2023 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 530/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR  775/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 15.11. 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2024-2026

ZARZĄDZENIE Nr 773/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 772/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 771/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 769/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

ZARZĄDZENIE Nr 768/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

ZARZĄDZENIE Nr 761/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy.

ZARZĄDZENIE Nr 753/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy, zmieniony kolejnymi zarządzeniami

ZARZĄDZENIE Nr 745/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr 734/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

ZARZĄDZENIE Nr 733/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łęczyca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 730/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 729/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 724/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 723/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 721/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 720/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 530/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 5 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 718/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej, Leźnica Mała 36 do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu na dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 715/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 714/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 712/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 711/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania „Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Łęczyca oraz na basen do Topoli Królewskiej na podstawie biletów miesięcznych”

ZARZĄDZENIE Nr 707/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 706/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 705/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 704/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 703/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 701/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr 42/5 położonej w obrębie Wilczkowice Górne gmina Łęczyca na okres 3 lat

ZARZĄDZENIE Nr 700/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach

ZARZĄDZENIE Nr 699/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 697/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 687A/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 682/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2023-2030

ZARZĄDZENIE Nr 679/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 677/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu

ZARZĄDZENIE Nr 676/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu

ZARZĄDZENIE Nr 671/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzania regulaminu zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych

ZARZĄDZENIE Nr 668/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 667/2023 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 663/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa Odnawialnych Źródeł Energii na Stacjach Uzdatniania Wody w Piekaciu i Bronnie, Gmina Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 658/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 656/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 655/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 649/2023 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 649/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej

ZARZĄDZENIE Nr 648/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy urzędu gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 646/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 644/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 643/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE NR 642/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 638/2023 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE NR 634/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 633/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 632/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

ZARZĄDZENIE Nr 631/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

ZARZĄDZENIE Nr 629/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Infrastrkutury Gospodarczo - Społecznej, Drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 628/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE NR 627/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 626/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 625/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 619/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referent w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 618/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca

ZARZĄDZENIE Nr 617/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury Gospodarczo - Społecznej, Drogi w Urzędzie Gminy w Łęczycy

ZARZĄDZENIE Nr 616/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz ekonomicznego wykorzystywania sprzętu i materiałów w Urzędu Gminy Łęczyca w celu efektywnego oszczędzania energii elektrycznej

ZARZĄDZENIE Nr 615/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łęczyca na 2023 r. i planach finansowych jednostek budżetowych

ZARZĄDZENIE Nr 614/2023 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łęczycy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Łęczycy
Data utworzenia:2022-01-02
Data publikacji:2022-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7919