Ogłoszenia Wójta Gminy Łęczyca z 2022 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca z dnia 25 stycznia 2022 roku o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl  na okres 21 dni od dnia 25 stycznia 2022r. do 15 lutego 2022r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek w miejscowości Gawrony.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łęczyca z dnia 3 stycznia 2022 roku o konkursie ofert na powierzenie  zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Łęczyca w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.